04-07-2013
 

Rubitv.cat fa públic en exclusiva el conveni del Casino

Aquest mitjà també treu a la llum el primer acord entre l'entitat i l'Ajuntament, signat l'any 2000

Rubitv.cat fa públic el conveni signat entre la Societat Casino Español i l'Ajuntament de Rubí. Es tracta d'un document que estableix les condicions de col·laboració entre l'entitat i el consistori i de la futura cessió de l'edifici, que el 2020 hauria de passar a ser propietat municipal. Actualment l'equip de govern està negociant la redacció d'un tercer conveni que permetria accelerar el procés i, d'aquesta manera, fer obres a l'immoble, que actualment es troba tancat i, per tant, en desús (veure notícia). Fa pocs dies Alternativa Ciutadana (ACR) va qüestionar la legalitat dels convenis signats amb el Casino i demanava tenir accés al nou acord (veure notícia)

Rubitv.cat ha reclamat el conveni vigent a l'Ajuntament de Rubí en diverses ocasions des del mes de novembre de l'any passat (veure notícia) sense aconseguir el document. Finalment aquest mitjà de comunicació ha tingut accés als dos convenis, el signat l'any 2000 i l'ampliació de l'any 2001, per via no oficial.

 

CONVENI 1

A Rubí, el dia 16 de juny de 2000

REUNITS:

D'una part, el senyor Miquel Vivancos i Roura, amb DNI núm. XXXXXXXXX, en nom i representació de la Societat Casino Español, amb NIF núm. XXXXXXXXX, entitat sense afany de lucre, de caràcter cultural, recreatiu i artístic.

De l'altra, l'i.lma. Sra. Núria Buenaventura Puig, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Rubí, i en el seu nom i representació, i

MANIFESTEN:

A.- Que la Societat Casino Español disposa des de fa més de 60 anys de l'immoble situat a Rubí, Plaça de Catalunya, núms 1 i 3, i c/ de Rafael de Casanovas, núm. 5, destinat a les finalitats pròpies de l'entitat i inscrit en el Registre de la Propietat núm. 2 de Terrassa, finques núms. 3043, 170 i 2670.

B.- Que l'Ajuntament de Rubí, en l'àmbit dels serveis personals, té entre els seus objectius generals el foment de l'associacionisme i de la participació ciutadana; i en concret el de posar a disposició de les entitats, i de la població en general locals i instal·lacions suficients per al desenvolupament de les seves activitats.

C.- Que la Societat Casino Español ha manifestat la seva voluntat de posar a disposició de l'Ajuntament, i a través d'ell, de les entiats que ho necessitin, dels locals de l'immoble dedicat a sala d'actes i espectacles, d'una manera immediata per al seu ús compartit amb la societat.

Així mateix ha manifestat el seu desig que a més llarg termini, prèvia dissolució o extinció de l'entitat, els immobles passin a ser propietat de la ciutat de Rubí, a través de l'Ajuntament.

D.- Que per l'Ajuntament pot resultar favorable la proposta anterior a causa que l'edifici apareix catalogat com a protegible en el PGO, a la ubicació en ple centre de la ciutat, i al dèficit d'instal·lacions públiques per cobrir les demandes ciutadanes.

E.- Que per a la realització d'activitats en el Casino és imprescindible efectuar, de manera urgent, obres de millora, rehabilitació i condicionament.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, per a assolir els objectius exposats anteriorment, 

ACORDEN:

1r.- La Societat sense afanys de lucre, Casino Español CEDEIX gratuïtament l'ús de l'immoble situat a la plaça de Catalunya, núms 1 i 3, i c/ de Rafael de Casanovas, núm. 5, descrit a la part expositiva, a l'Ajuntament de Rubí, d'una manera compartida amb la societat durant un termini de 20 anys.

2n.- L'Ajuntament de Rubí i la Societat Casino Español es comprometen a adoptar els acords necessaris per a la constitució d'una comissió o qualsevol altra figura similar que tindrà com a missió determinar la forma d'aquest ús comú, de la programació d'activitats, de la distribució de les despeses de manteniment, de la forma de resolució de conflictes, etc.

3r.- La Societat Casino Español aportarà a la constitució de la Comissió Paritària la relació d'activitats fixes que tenen voluntat de continuar desenvolupant així com les necessitats futures previstes d'ús.

4t.- A partir de la firma d'aquest document l'Ajuntament de Rubí es compromet a adoptar els acords legalment necessaris per a la realització de les obres a l'immoble, o bé per a subvencionar-les. En aquest últim cas, l'Ajuntament haurà d'aprovar el projecte i el pressupost d'obres.

El projecte d'obres tindrà en compte i respectarà, a més dels elements arquitectònics que motivaren la seva classificació com a edifici protegible, també, tant com es pugui, les peces decoratives originals de l'interior que mereixin ser conservades.

5è.- La Societat Casino Español es compromet a adoptar els acords necessaris per a la modificació dels estatuts a fi que l'Ajuntament succeeixi universalment la societat en el moment de la seva extinció o dissolució, així com la transmissió de la propietat de l'immoble objecte de la sessió en el termini de 20 anys a partir del moment de la firma d'aquest document. Transcorregut els quals es respectarà, tant com es pugui, el que preveguin els estatuts, en cas de dissolució.

6è.- La Societat Casino Español es compromet a iniciar de forma immediata els tràmits necessaris per a aconseguir la inscripció registral de l'immoble al seu nom i a donar compte trimestralment a la Comissió coordinadora de la situació en cada moment.

7è.- Si dins del termini de vigència d'aquest document, la Societat Casino Español no hagués aconseguit inscriure al seu nom l'immoble cedit, l'Ajuntament gestionarà a partir d'aquest moment, de forma exclusiva, les instal·lacions, respectant, no obstant, els compromisos vigents que hi poguessin haver en aquest moment.

8è.- L'Ajuntament es compromet a adoptar els acords legalment necessaris per mantenir la qualificació urbanística de l'immoble, atesa la seva inclusió en el catàleg d'edificis protegibles.

9è.- Es crea una comissió paritària de seguiment d'aquests compromisos formada per tres membres de cada entitat, designats pels seus presidents. Una vegada constituïda, la figura associativa prevista en la clàusula segona, de comú acord, podrà assumir aquestes funcions.

10.- L'incompliment dels anteriors acords per la Societat Casino Español per tot el que fa a la sessió d'ús de les instal·lacions, o a la transmissió futura de la propietat, donarà lloc a la devolució de les quantitats aportades per l'Ajuntament.

11.- La Comissió garantirà la continuïtat de les entitats que actualment utilitzen les instal·lacions del Casino d'una manera permanent, mentre el segueixin necessitant, o bé, fins que de comú acord, o per pròpia voluntat, es traslladin.

12.- La Societat Casino Español es compromet a presentar a l'Ajuntament a la major brevetat possible, des de la data d'aquest conveni la documentació que calgui, per a l'efectivitat d'aquest conveni.

13.- La Societat Casino Español contractarà la persona encarregada del manteniment de la instal·lació, les retribucions de la qual es determinaran d'acord amb el que preveu la clàusula 2a.

14.- La validesa d'aquest protocol queda condicionada a la seva ratificació pels òrgans competents de cada entitat.

15.- La vigència d'aquest document serà de 20 anys a partir del moment de la seva firma.

16.- Ambdues parts manifesten la seva voluntat de portar a cap els compromisos acordats i, en conseqüència, a adoptar els acords que calguin per a complir-los.

I en prova de conformitat, firmen aquest document en el lloc i la data expressats a l'encapçalament.

 

Per l'Ajuntament de Rubí,                                          Per la Societat Casino Español,

Núria Buenaventura Puig                                           Miquel Vivancos Roura

 

 

CONVENI 2

A Rubí, el dia 06 d'abril de 2001.

REUNITS:

D'una part, el senyor Miquel Vivancos i Roura, amb DNI núm. XXXXXXXX, en nom i representació de la Societat Casino Español, amb NIF núm. XXXXXXXXX, entitat sense afany de lucre, de caràcter cultural, recreatiu i artístic.

De l'altra, ll·lma senyora Núria Buenaventura i Puig, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de Rubí, i en el seu nom i representació, i

EXPOSEN:

A.- En data 16-06-00, l'Ajuntament de Rubí i la Societat, sense ànim de luctre, Casino Español, subscrigueren un conveni mitjançant el qual se cedia l'ús de l'immoble 'Casino', situat a la Plaça Catalunya 1 i 3 i c/ Rafael de Casanovas, 5, d'una forma compartida durant 20 anys, així com a la transmissió de la propietat dins del termini de cessió.

B.- En l'esmentat conveni s'especificava, així mateix, que l'Ajuntament garantiria la continuïtat de les entitats que actualment utilitzen les instal·lacions cedides així com que s'adoptarien els acords necessàries per, entre altres coses, determinar les despeses i quantitats per garantir l'ús de les instal·lacions.

C.- Dels punts que es poden incloure en l'anterior apartat s'han de destacar els següents:

 -Les obres necessàries per a la utilització de les instal·lacions.

 -Les despeses de manteniment, inclosos els de personal i els subministraments.

 -Els pressupostos de les activitats.

 -Les despeses pendents d'abonar que, d'una manera directa, afecten l'immoble.

 -Les subvencions per a activitats de l'entitat.

D.- Per desenvolupar el conveni de cessió cal, així mateix, determinar les funcions i competències de la Comissió Paritària, tal i com preveuen les clàusules 2, 3, 6, 9 i 10 del conveni de cessió.

E.- Cal, en definitiva, concretar les condicions d'ús de les instal·lacions, la configuració futura dels immobles, les obligacions econòmiques que representa i, en general, les garanties necessàries per a que la cessió acordada el 16-06-00, redundi en benefici de la ciutat en posar a disposició pública les esmentades instal·lacions.

Com a conseqüència, ambdues parts, de comú acord, se sotmeten a les següents

 

CLÀUSULES

1a.- Aquest conveni té el caràcter de filial o annex al de cessió firmat entre ambdues parts el dia 16 de juny de 2000 i té com a objectius establir o fixar les fórmules de col·laboració, concretar el sistema de viabilitat financera de la instal·lació, acordar el sistema d'execució de les obres, constituir la Comissió paritària, així com fixar les ajudes i subvencions a l'associació, sense finalitat de lucre, Casino Español, una vegada comprovades totes les dades i certificacions que calguin.

2a.- En establir-se en un ús compartit dels immobles, tal i com s'acorda en el conveni de cessió de 16 de juny de 2000, tots els ingressos i despeses que la instal·lació generi seran compartits per ambdues entitats en la proporció que s'aprovi, a proposta de la Comissió paritària, de conformitat amb allò que disposa la clàusula segona del conveni de cessió esmentat.

3a.- L'Ajuntament de Rubí assumirà de manera directa les despeses corresponents als subministraments d'energia elèctrica, gas i aigua, així com les derivades d'aquesta competència. No obstant això, les esmentades despeses s'inclouran en el pressupost de despeses de la instal·lació, als efectes de la distribució de despeses prevista en la clàusula 2a del conveni de cessió.

4a.- Atès que, de conformitat amb el que disposa la clàusula 2a, els ingressos que fins ara tenia l'associació passen a destinar-se al pagament de les despeses que generi l'immoble, l'Ajuntament abonarà prèvia justificació degudament acreditada, en concepte de subvenció a fons perdut, la quantitat de 10.322.405 pessetes corresponent als deutes pendents per l'associació, anteriors a la data del conveni de cessió, segons la relació que figura com a annex I a aquest document. L'aprovació del pagament d'aquestes quantitats, el seu fraccionament en el seu cas, i el moment de la seva liquidació queden condicionats a la seva corresponent consignació pressupostària.

5a.- En desenvolupament d'allò que es preveu a la clàusula quarta del conveni de cessió, l'Ajuntament aprovarà i executarà directament el projecte i les obres de millora, rehabilitació i condicionament i respectarà, si escau, les estipulacions del conveni de cessió.

6a.- La Comissió paritària, que celebrarà la seva reunió constituent abans del 30 d'abril de 2001, tindrà com a funcions les següents:

a)    Elaborar i, si escau, aprovar un pressupost d'ingressos i despeses format per les obligacions i els drets d'ambdues entitats, i sobre el que es determinaran les aportacions d'ambdues entitats, prèvia aprovació pels òrgans de les dues entitats.

b)   Aprovar la liquidació del pressupost de l'any anterior, que servirà com a base per a la justificació de les subvencions atorgades per l'Ajuntament.

c)    Presentació de la programació d'activitats i la coordinació de les d'ambdues entitats.

d)   Presentació del projecte de remodelació.

e)    Examen, anàlisi i proposta de les funcions i necessitats de personal de les instal·lacions.

f)     Seguiment del compliment dels pactes d'ambdós convenis.

g)    Seguiment de la utilització d'usos i espais, i en especial la determinació dels espais horaris i usos dels locals per les entitats que actualment utilitzen l'edifici, als efectes del compliment del que es disposa a la clàusula 11 del conveni de 16 de juny.

Abans de l'aprovació per l'Ajuntament dels comptes anuals i de la seva liquidació, (apartat A i B) seran presentats a examen i, si procedeix, a informe de la intervenció municipal.

7a.- La Comissió paritària es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada al trimestre i, de forma extraordinària, quan els assumptes a tractar així ho recomanin.

A les reunions de la Comissió hi podran assistir, amb veu, però sense vot, personal de la instal·lació i/o tècnics o professionals d'ambdues parts quan els assumptes a tractar ho requereixin.

8a.- L'Ajuntament de Rubí abonarà a l'associació Casino Español la quantitat de 650.000 ptes., en concepte de subvenció per al desenvolupament de les seves activitats, per a l'any 2000, prèvia presentació de la memòria d'activitats i la seva justificació, així com el seu pressupost d'ingressos i despeses. Per a l'any 2001 i següents, la subvenció serà la quantitat de 1.200.000 ptes. anuals, més l'increment o la disminució que pugui indicar l'IPC de l'any anterior. Aquests pagaments s'efectuaran trimestralment prèvia justificació de les despeses corresponents a l'esmentat període.

Les quantitats corresponents als anys 2000-2001, tindran el mateix condicionant que l'establert per a la subvenció prevista en la clàusula 4a.

9a.- De conformitat amb el pacte 13 del Conveni de cessió, l'Ajuntament de Rubí concedirà a la Societat 'Casino Español', en concepte de subvenció per a les despeses del personal responsable de la instal·lació, la quantitat de 5.000.000 ptes. anuals, repartida en dotze pagaments mensuals, abans del dia 25 de cada mes. La Societat 'Casino Español' haurà d'acreditar trimestralment davant la Comissió paritària el pagament de la nòmina, Seguretat Social i retencions de l'IRPF.

Atesa l'aplicació de l'increment de l'IPC sobre el salari i la modificació dels percentatges de cotització a la Seguretat Social que es puguin produir en el decurs dels pròxims anys, l'esmentada subvenció podrà ser disminuïda en funció del dèficit o superàvit anual de les instal·lacions, a proposta de la Comissió paritària i es garantirà, en tot cas, el cost el servei.

10.- L'incompliment injustificat dels anteriors acords, per la Societat Casino Español, per tot el que fa a la justificació del pagament de sou, seguretat social i retencions de la persona contractada, donarà lloc a la retirada de la subvenció prevista en el pacte anterior.

11.- L'incompliment injustificat del pagament, per part de l'Ajuntament, dels terminis assenyalats en el pacte novè, comportarà el fet d'assumir totalment les conseqüències econòmiques que es puguin derivar per recàrrecs, sancions o reclamacions.

12.- Les controvèrsies que hi puguin haver per la interpretació d'aquest Conveni, s'hauran de dirimir dins de la Comissió paritària.

13.- Als efectes de poder complir allò previst a la clàusula 11 del conveni de cessió, la Societat Casino Español manifesta que els entitats que actualment ocupen les diferents dependències de l'edifici són:

            Associació de Caçadors de Rubí

            Societat Sant Antoni Abat

            Club Ajedrez de Rubí

14.- Totes les subvencions acordades en aquest conveni s'adequaran al dèficit o, en el seu cas, superàvit de l'entitat així com a la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament.

15.- La validesa d'aquest protocol queda condicionada a la seva ratificació pels òrgans competents de cada entitat.

16.- La vigència d'aquest document serà de 20 anys a comptar des del 16 de juny de 2000, data de la firma del conveni de cessió, del qual aquest és filial. I estarà supeditada la seva vigència a la del conveni de cessió.

I en prova de conformitat, firmen aquest document en el lloc i la data expressats a l'encapçalament.

 

Per l'ajuntament de Rubí,                                      Per la Societat Casino Español

Núria Buenaventura Puig                                       Miquel Vivancos Roura

 
17 comentaris
 

Comentaris

04-07-2013
14:05
 
Mercè

Visca! Gràcies, Rubitv!!!!
Sen's gira feina. La comissió paritària s'ha reunit 4 cops l'any des de 2001 -sense comptar sessions extraordinàries. Naturalment, de cada reunió s'haurà fet acta què, igual que el conveni(s) hauria d'estar a l'abast dels ciutadans de Rubí. En tant de temps, segur que s'han tractat temes interessants. O, almenys, d'interès general, ja que aquí s'hi han posat diners públics. Si jo fos periodista, ja estaria demanant les actes per repassar-les de dalt a baix.
D'altra banda, fa poc que visc a Rubí i sempre he vist l'edifici tancat. Què s'hi ha fet, tots aquests anys? Quin benefici n'ha tret l'Ajuntament (vull dir, els ciutadans de Rubí) a canvi del seu suport econòmic?

 
04-07-2013
13:42
 
Observador

Sembla un joc de despropòsits; comissió paritària, inscripció registral, manteniment de la instal·lació, deutes pendents, 6.200.000 ptes anuals. La Sra.Buenaventura no tenia advocats a l'ajuntament? Amb el temps q fa q governa l'actual govern ningú havia vist això?

 
04-07-2013
13:15
 
Pere Martí

I els integrants d'aquesta Comissió que es reuneix 1 vegada al trimestre ( ja !! ) i que pren decisions........
qui son ? hi ha un que tots sabem qui es, però i la resta ??
Els de l'Ajuntament son els que interesaría saber qui són per demanar les explicacions pertinents

 
04-07-2013
13:03
 
René Descartes

¡ Quin escàndol!
les controvèrsies les dirimirà la comissió paritària. Ni arbitratje, ni Tribunals. Jo mel guis, jo mel com.
I així han passat una dotzena llarga d' anys... I els serveis jurídics del Ajuntament?
Ahí están...

 
04-07-2013
12:57
 
ludopata

felicitats a rubí tv! teniu els collons que ningú a tingut (excepte ACR) en molts anys.Així li va a aquesta ciutat.
i aquest només és un dels molts convenis fets amb el cul (o amb la butxaca)....que surtin tots!
I QUE DIMITEIXIN ELS RESPONSABLES!

 
04-07-2013
11:46
 
mamen

tela telita tela...

 
04-07-2013
10:26
 
Observador

Al punt A ja veig alguna cosa q no em quadra. Parla de que l'entitat 'disposa', no diu que l'entitat en sigui la propietària.
Podríem fer el mateix amb les cases ocupades, 'els ocupes disposen d'aquesta finca i acorden posar a disposició de l'ajuntament la finca perquè la puguin disfrutar tots els rubinencs'

 
 
Afegir comentari
 • Nom
   
 • E-mail
   
 • Comentari
   
 •  
 •  
 

Tots els comentaris seran moderats abans de publicar-se.

Rubitv.cat no es fa responsable de l’opinió expressada pels usuaris. No es permeten comentaris ofensius, il·legals o que faltin a la dignitat de les persones. Rubitv.cat es reserva el dret de suprimir els comentaris que consideri inapropiats.

Llegir avís legal

 

Notícies Relacionades

Societat

16-12-2018

 

Esportistes i artistes de renom participaran a les fotografies solidàries amb La Marató de TV3

Aquest diumenge, 16 de desembre, esportistes de renom de Rubí, així com l'actor Rubén Y(…)

Societat

15-12-2018

 

La Sindicatura avisa que un 30% dels ajuntaments no ha presentat els comptes de 2017

La Sindicatura de Comptes de Catalunya va fer públic divendres que un 30% dels ajuntament(…)

Societat

13-12-2018

 

L'exposició "Humoràlia i Drets Humans" es prorroga fins el 18 de gener

L'exposició Humoràlia i Drets Humans es podrà veure a la Biblioteca Municipal Mestre M(…)

Esports

13-12-2018

 

L’equip absolut de Waterpolo femení del CN Rubí es retroba amb la victòria

En un partit molt disputat i emocionant, les noies del David Martín es van imposar per la(…)
 
 

Subscriu-te al nostre butlletí

 • e-mail
 
 
Bars i Restaurants
Taxis i telèfons d'interès
Rep les notícies de Rubitv.cat per WhatsApp!